برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
امور شرکت های بزرگ رایگان 00:30:00
Section 2: Advanced Computing
توسعه پایگاه داده پیشرفته 00:25:00
آنالیز الگوریتم 00:45:00
آزمون نرم افزاری 00:04:00
مقدمه
رسانه های اجتماعی در کلاس درس 00:30:00
درس 1
X